WARUNKI KONKURSU

Dane organizacyjne:

Organizator konkursu:  GLASPOL Sp. z o.o. (GLASSOLUTIONS Polska); 32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1.

Pełnomocnik organizatora konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich/Oddział Katowice

40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna  9 , www.sarp.katowice.pl, e-mail: biuro@sarp.katowice.pl

Sekretarz Konkursu: Marek Wiktorczyk – architekt SARP, e-mail: biuro@sarp.katowice.pl

 

Podstawa prawna:

Konkurs jest organizowany przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zgodnie z zasadami określonymi przez Regulamin Konkursów SARP zatwierdzony Uchwałą nr 82 ZG SARP z dnia 20.02.1998 z uzupełnieniem z dn. 07.05.2000 r.

 

 

Prawa autorskie:

 

            W pracy zespołowej musi być jednoznacznie określony reprezentant zespołu.

 

 

            Każdy Uczestnik przystępujący do konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa
            majątkowe do nadesłanej lub dostarczonej do siedziby Pełnomocnika Organizatora pracy oraz
            że nie naruszają one w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich.

 

 

            Twórcy prac nagrodzonych i wyróżnionych zobowiązują się przenieść na Organizatora
            majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych projektów i zgadzają się bez zastrzeżeń na
            wyko­rzystanie projektów koncepcyjnych przez organizatora w wystawach, prasie i materiałach
            rekla­mowych wydawanych w druku i w formie elektronicznej (katalogach, folderach,
            displayach, na      płytach CD, DVD, Internecie) w zamian za przyznaną nagrodę lub wyróżnienie.

Po podjęciu przez Zleceniodawcę decyzji o realizacji „Szklanej galerii” w całości lub      poszczególnych jego elementów, na pod­stawie nagrodzonych i wyróżnionych prac     konkursowych, sprawy związane z wykonaniem projek­tu budowlanego (projektu wnętrz) zostaną uzgodnione pomiędzy autorem lub reprezentantem zespołu autorskiego, a             Organizatorem Konkursu.

 

Twórcy prac nagrodzonych i wyróżnionych akceptują następujące treści oświadczeń, co potwierdzone zostanie podpisem na karcie identyfikacyjnej pracy:

 

-         Wyrażam zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Glaspol Sp. z o.o., w celu realizacji konkur­su pn: „Szklana galeria GLASSOLUTIONS Polska”.

-         Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Glaspol Sp. z o.o., informacji handlowej za pośred­nictwem środków komunikacji elektronicznej na udostępniony adres e-mail oraz numer telefonu (w rozumieniu Ustawy z dnia 1 8.07.2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.nr 1 44, póz. 1 204, z 2002 roku).

-         Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora nadesłanej przeze mnie
pracy konkursowej z podaniem imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych, wydawnictwach
okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie, obecnie jak i w przyszłości.

-         Wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie z przekazanych materiałów przez Glaspol Sp. z o.o., bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:

a/          prawa do utrwalania na płytkach DVD i w pamięci komputera lub na taśmie filmowej,        zwielokrotnienia określoną techniką w tym na płytkach DVD i taśmie filmowej,       wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania,          wyświetlania;

b/             prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub w części, bezpłatnego      rozpowszechnia, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób
            i archiwizacji powielonych kopii;

c/             prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
            a w szczególności z okazji targów lub wystaw a także na stronie internetowej      Organizatora;

d/         prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na        wykony­wanie zależnego prawa autorskiego),

e/         publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego          dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

f/           organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw o których    mowa powyżej.

 

 

            Prace konkursowe nagrodzone i wyróżnione nie podlegają zwrotowi i przechodzą na wła­sność   Organizatora bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. Pozostałe prace można odbierać
            z sekretariatu Pełnomocnika od dnia 02.01.2012 do dnia 31.01.2012, po okazaniu
            pokwitowania złożenia pracy konkursowej.